အဂၤလန္ႏွင့္ပြဲ မတုိင္မီ ခ႐ိုေအးရွားအသင္း နည္းျပအဖြဲ႔ဝင္တဦးကို ထုတ္ပယ္ | DVB