အီသီယုိးပီးယားႏွင့္ အီရီထရီးယား ၂ ႏုိင္ငံစစ္ပြဲ ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေၾကညာ | DVB