ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ကမၻာ႔ဘဏ္ေၾကညာ | DVB