ခရီးသြားက႑ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ဟု ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB