အုပ္စုလိုက္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈအတြက္ ေသဒဏ္ေပးခံရသူမ်ား၏ အယူခံ အိႏၵိယတရား႐ုံးခ်ဳပ္ ပယ္ခ် | DVB