ထိုင္းလူငယ္ ၃ ဦး လုိဏ္ဂူအျပင္သို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာ | DVB