႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ကိုု စြဲခ်က္တင္သည့္ကိစၥ တရားမွ်တမႈမရွိဟု မီဒီယာေကာင္စီေ၀ဖန္ | DVB