အိႏၵိယရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မေလွ်ာ့ပါက အလုပ္ထုတ္ခံရမည္ | DVB