ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသကျပည္သူမ်ား ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေန | DVB