မင္းျပားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကာကြယ္ေဆးထိုး မွတ္တမ္းစာအုပ္ရရန္ ေငြေၾကးေပးေနရ | DVB