သမုိင္းဝင္ အစုအၿပံဳလိုက္ လူသတ္မႈတြင္ ေသဆုံးခဲ့သူမ်ား၏အေလာင္း တင္လာသည့္ကား ဆာရာေယဗုိ ေရာက္ရွိ | DVB