လိုဏ္ဂူထဲပိတ္မိသည့္ ကေလးငယ္ ၁၃ ဦးထဲမွ ထူးခၽြန္သည့္ျမန္မာကေလးငယ္ နာမည္ႀကီးေန | DVB