ျပင္သစ္ကုိ အႏုိင္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံေနာက္ခံလူ ေျပာ | DVB