စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေငြအရင္းအႏွီးမရွိသည့္ ျပႆနာႀကံဳေတြ႔ေန | DVB