မုိးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္တြင္ ေရလႊမ္းမိုး၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ | DVB