ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္အတြက္ ေျမေနရာခ်ေပး | DVB