ဝင္ဘယ္ဒန္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏုိဗက္ ဂ်ဳိကုိဗစ္ ကြာတားအဆင့္ တက္ေရာက္ | DVB