နာမည္ႀကီးမင္းသား ကီႏူးရိဗ္စ္ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္သည့္ အခ်စ္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖို႐ုပ္ရွင္- Siberia (နမူနာ) | DVB