စိမ္းျပာေရညိႇထြက္ရွိရာ တြင္းမေဒသကို ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန | DVB