မေကြးတိုင္းအတြင္း သစ္ေတာမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ပ်ိဳးပင္ ၉ သိန္းခန္႔ အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳး | DVB