ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔ပါတီကုိ ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းရန္ ေလွ်ာက္ထား | DVB