လိုဏ္ဂူထဲက်န္သည့္ ကေလး ၉ ဦးကို ဆက္လက္ကယ္ထုတ္၊ ယေန႔ညထြက္လာႏိုင္မည္ ခန္႔မွန္း | DVB