႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ဦးကို တရားစြဲရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေမရိကန္စိတ္ပ်က္ | DVB