ဝက္နားရြက္ျပာေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသည့္ဝက္သားမ်ား ေရာင္းခ်မႈမရွိေစရန္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး | DVB