ရခုိင္႐ိုးရာေလွၿပိဳင္ပြဲမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ရျခင္း အေၾကာင္း | DVB