ဓာတုအဆိပ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ၿဗိတိန္အမ်ဳိးသမီး ေသဆံုး | DVB