အဂၤလန္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ရန္ လုံေလာက္သည့္စြမ္းအားရွိဟု ခ႐ုိေအးရွားေျပာ | DVB