ဒလ ေသာက္ေရကန္အတြင္း ငါးမ်ား ေသဆုံး၍ ေရကန္ပိတ္ထား၊ ေရစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ | DVB