ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္လွ်င္ ရာထူးမွ နုတ္ထြက္မည္ဟု ဒူတာေတးေျပာ | DVB