အသည္းက်န္းမာဖို႔ ေဆးလိပ္ကုိဘယ္လုိျဖတ္မလဲ

အကယ္၍သင္သည္ေဆးလိပ္ေသာက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လွ်င္ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုသိထားသင့္သည္။ထုိ႔အျပင္ သင့္မွာအသည္းေရာဂါရွိသည္ဟုသိခဲ့လွ်င္အသည္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိကာကြယ္ရန္ ေဆးလိပ္ကုိခ်က္ခ်င္းရပ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္အခ်ိန္တုိေလးအတြင္း ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္အလြန္ခဲယဥ္းသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကသင့္အတြက္အသုံး၀င္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း

အခ်ိဳ႔လူတုိ႔သည္ေဆးလိပ္ခ်က္ခ်င္းျဖတ္ျခင္းကုိပုိ၍ႏွစ္သက္သည္။သုိ႔ေသာ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သင္သည္ပုံမွန္ထက္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိေလွ်ာ့ခ်လုိက္လွ်င္ ေဆးလိပ္ကုိပုိ၍ေသာက္ခ်င္ကာနီကုိတင္းအတုိင္းအတာသည္ပုံမွန္အတုိင္းရွိေနလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သင္သည္ေဆးလိပ္ျဖတ္ခ်င္တာလုံး၀ေသခ်ာသည့္တစ္ေန့ေရြးကာထုိေန႔မွလုံး၀ျဖတ္ရမည္။ သင္၏စီးကရက္မ်ားႏွင့္ျပာခြက္မ်ားကုိ အိမ္၊အလုပ္ႏွင့္သင့္အနီးနားမွဖယ္ရွားပစ္ပါ။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းနွင့္တစ္ျပိဳင္ထဲမွာပင္အစီအစဥ္မ်ားကုိျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထုိအစီအစဥ္က သင္၏ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းကုိပုိ၍လြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသည္။

အျခားလူမ်ားဆီမွအကူအညီယူပါ။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အျခားသူမ်ားဆီမွအၾကံဥာဏ္ႏွင့္အကူအညီမ်ားသည္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာတြင္အေထာက္အကူျပဳသည္။ ဆရာ၀န္ဆီမွအၾကံအနည္းငယ္ကပင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သင့္၏မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားကုိ သင္ေဆးလိပ္ျဖတ္ေနေၾကာင္း ရဲရင့္စြာေျပာပါ။ မလြဲမေသကူညီပါလိမ့္မည္။ မိသားစု၀င္(သုိ႔)သူငယ္ခ်င္းမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူရွိပါက သင္ႏွင့္အတူတူေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ပုိ၍ေကာင္းသည္။ တစ္ေယာက္ထဲထက္အဖြဲ႔ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္းပုိ၍လြယ္ကူသည္။အေၾကာင္းမွာသင့္နားတြင္ေဆးလိပ္ေသာက္သူရွိလွ်င္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ပုိ၍ခက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စီးကရက္ထဲရွိနီကုိတင္းကုိအစားထုိးပါ။

စီးကရက္ထဲရွိနီကုိတင္းကုိ သြားဖုံး၊ရွဴေဆး၊စပေရး၊ငုံေဆးမ်ားျဖင့္အစားထုိးနုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာေဆးလိပ္ျဖတ္လုိက္လွ်င္နီကုိတင္းျဖတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊စိတ္မျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊အားအင္ကုန္ခန္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ကာ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ေတာင္းတတတ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္နီကုိတင္းအစားထုိးျခင္းျဖင့္ေဆးလိပ္ပုိျဖတ္နိုင္သည္။ သင္သည္၁၈နွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက ဤနသည္းအသုံးျပဳရန္ဆရာ၀န္ဆီမွခြင့္ျပဳခ်က္ယူရပါမည္။ ဤအစီအစဥ္သည္သင္၏ေနထုိင္မွုပုံစံနွင့္မိဘသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွအားေပးမွဳမ်ားရွိပါကအေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။  

ေဆးလိပ္မေသာက္သူႏွင့္ ၀ါသနာအသစ္တစ္ခုၾကဳိးစားၾကည့္ပါ။

သင္၏လက္မ်ားသြက္လက္ကာစိတ္ဖိစီးမွဳေလ်ာ့နည္းေစမသည့္တစ္ခုခုကုိျပဳလုပ္ပါ(ဥပမာ-ေလ့က်င့္ခန္း)။ ဤကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းကပုိ၍ေအာင္ျမင္နုိင္သည္။ အစဥ္အျမဲသြက္လက္ေနျခင္းက နီကုိတင္းေတာင္းတမွုကုိ ဟန္႔တားနုိင္ကာေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ရမည့္လကၡဏာမ်ားကုိသက္သာေစပါသည္။ သင္ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္သည့္အခါ စကိတ္စီးျခင္း(သုိ႔)အေႏွးေျပးျခင္းျဖင့္အစားထုိးလုိက္ပါ။ ေခြးႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း(သုိ႔)ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္အပင္စုိက္ျခင္းကဲ့သုိ့ေလ့က်င့္ခန္းေသးစားေလးကပင္ကူညီနုိင္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္သည္ႏွင့္ေလာင္ကၽြမ္းသြားေသာကယ္လုိရီမ်ားက၀ျခင္းကုိေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိေရွာင္ရွားပါ။

ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္သည့္အေျခအေနမ်ားကုိသတိထားပါ။ အထူးသျဖင့္အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာတြင္အဟန္႔အတားျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးပထမရက္ပုိင္းအတြင္း အရက္မေသာက္မိေအာင္ဆင္ျခင္ရမည္။ ထုိရက္မ်ားအတြင္းေန႔စဥ္လွုပ္ရွားမွဳကုိေျပာင္းလဲပး။ ထုိ႔ျပင္လၻက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ဖီအစားသစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးျခင္းက ပုိ၍သင့္ေတာ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ေရးအျကီးဆုံးမွာ အေႏွာက္အယွက္မ်ားကသင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိမက်ရွုံးေစရန္ျဖစ္သည္။ စက္ဘီးစီးသင္သည္ႏွင့္တူပါသည္။ သင္လဲက်သည့္အခါျပန္ထျပီးထပ္ၾကဳိးစားသင့္သည္။ ခက္ခဲေသာေန႔မ်ားရွိသလုိေကာင္းမြန္ေသာေန႔မ်ားလည္းရွိနုိင္သည္။ေဆးလိပ္ကုိေအာင္ျမင္စြာျဖတ္ေသာသူမ်ားသည္ပထမဆုံးအေခါက္တြင္လဲက်လွ်င္ပင္ ျပန္ထသည္ကုိသိထားရန္လုိအပ္သည္။ ေရးသားသူ Dr. Kaung Thar ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤေဆာင္းပါးကို DVB ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up