ဖူးခက္သေဘၤာတိမ္းေမွာက္မႈ ေသဆုံးသူ ၄၂ ဦးရွိၿပီ | DVB