ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို လႉထားသည့္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္ | DVB