တကၠသိုလ္ဝင္ ဘာသာရပ္ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း မံုရြာတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ | DVB