ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိ ၾကည့္႐ႈၾကရန္ တုိက္တြန္း | DVB