ေနတိုးႏွင့္ ဗီယက္နမ္မင္းသမီးပါဝင္သည့္ တိမ္တိုက္တံတား႐ုပ္ရွင္နမူနာ ၾကည့္႐ႈသူ ၁ သန္းခြဲ ေက်ာ္ရွိ (နမူနာ) | DVB