ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသိရွိရန္ပညာေပး | DVB