ဂရိတ္ေဝါ ကုမၸဏီထုတ္ စပါးမ်ိဳးမသန္႔မႈအေပၚ ေတာင္သူမ်ား ဆႏၵျပ | DVB