လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီး လိုရာဆြဲခ်ဲ႔ကားေျပာဆိုေနဟု ျမန္မာတု႔ံျပန္ | DVB