ဂူထဲလမ္းေပ်ာက္ ၁၃ ေယာက္၊ ဒြိဳင္နန္းႏြန္းေတာင္ပိုင္သခင္မႏွင့္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ (႐ုပ္သံ) | DVB