၄၁ ႏွစ္အရြယ္ မေလးရွားအမ်ိဳးသား ၁၁ ႏွစ္သမီးႏွင့္ လက္ထပ္မႈအေပၚ ေဝဖန္မႈျမင့္တက္ | DVB