အစားထိုးေျမယာေဖာ္ေဆာင္မႈ မေက်နပ္သျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ား စုေပါင္းဆႏၵျပ | DVB