မႏၲေလး ေရႊတေခ်ာင္းအနီး လူေနဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ အာဏာပိုင္မ်ား ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပံု) | DVB