ရပ္နားထားသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ျပန္စမည္ | DVB