မသန္စြမ္းခင္ပြန္းသည္ေရွ႕ အုပ္စုဖြ႔ဲအဓမၼျပဳက်င့္မႈ အိႏၵိယတြင္ျဖစ္ပြား | DVB