ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားျပဳခဲ့သည့္ အတြင္းေရးမႉးေဟာင္းေၾကာင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ပံုရိပ္ထိခိုက္ဟု ဆုိ | DVB