မုိးစပါးရာသီအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပး | DVB