သမၼတ ဦး၀ငး္ျမင့္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္တုိ႔ႏွင့္ ICRC ဥကၠ႒ အကူညီေပးေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး | DVB