ကေလးတြင္ သရက္ၿခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္ေန | DVB