ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ မီဒီယာလက္နက္ျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး တိုက္တြန္း | DVB