လုိဏ္ဂူတြင္း ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားအား ထုိင္းအစုိးရ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သတ္မွတ္ ရွာေဖြေန | DVB